Vedtægter

§ 1. Navn:
Foreningens navn er "Pelargonieklubben Nordjylland".

§ 2. Formål:
Klubbens formål er at fremme kendskabet til plantefamilien Pelargonium.
at fremme dyrkningen af planterne, at samle og udbrede oplysninger om deres dyrkning og vækstbetingelser.

§ 3. Medlemsskab:
1. Som medlem kan optages enhver person, virksomhed eller institution med interesse for Pelargonium.
2. Som medlem kan optages en husstand, 2 medlemmer. En husstand modtager 1 sæt materialer fra foreningen ligesom enkeltmedlemmer.
3. Medlemskontigentet fastsættes af bestyrelsen.
4. Kontingentet gælder for 1 år fra 1.januar til 31.december.

§ 4. Bestyrelsen:
1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, 2 suppleanter, 1 bilagskontrollant samt 1 suppleant, som alle vælges på generalforsamlingen.
2. Valget gælder for 2 år, og der afgår skiftevis 2 og 3, genvalg kan finde sted, suppleanter vælges for 1 år.
3. Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen, med formand, næstformand, sekretær, kasserer og bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen forestår den daglige drift af klubbens aktiviteter, herunder forvaltning af klubbens midler.
4. Bestyrelsen fremsætter selv sin forretningsorden.
5. Bestyrelsen skal føre beslutningsprotokol.

§ 5. Generalforsamling:
1. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling finder sted hvert år inden udgangen af marts.
2. Der indkaldes til generalforsamling med mindst 4 ugers varsel.
3. Indkaldelse skal ske ved brev til medlemmerne eller pr. mail.
4. Forslag som ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
5. På den ordinære generalforsamling behandles følgende:
    1. Valg af dirigent og stemmetællere.
    2. Beretning om klubbens virke det forløbne år.
    3. Revideret regnskab til godkendelse.
    4. Årets arrangementer.
    5. Indkomne forslag.
    6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 1. bilagskontrollant og 1.suppleant.
    7. Eventuelt.
6. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes hvis et flertal af bestyrelsesmedlemmerne ønsker det, eller hvis ½ af klubbens medlemmer skriftligt indgiver motiveret ønske herom. Formanden skal da inden 4 uger og med 14 dages varsel indkalde medlemmerne til generalforsamling med angivelse af dagsorden.
7. Alle afstemninger afgøres ved almindelig flertal, ved stemmelighed bortfalder forslaget. Dog 2/3 ved vedtægtsændringer.
8. Hvert medlemsskab svarer til 1 stemme, hvert husstands medlemsskab svarer til 2 stemmer. Forudsat at de er til stede.
9. Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig.

§ 6. Regnskab og revision:
1. Kasseren opkræver medlemskontingent og modtager al betaling, der måtte tilgå klubben, ligesom kasseren forestår alle udbetalinger.
2. Regnskabsåret går fra 1.januar til 31.december. Regnskabet revideres af den valgte bilagskontrollant, med påtegning, og fremlægges den ordinære generalforsamling.

§ 7. Klubbens opløsning:
1. Klubbens opløsning kan kun finde sted på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.
2. Forslag til klubbens opløsning skal være anført på dagsordenen.
3. Finder opløsning sted deponeres klubbens midler, på en spærret konto, i et pengeinstitut. Deponeringen strækker sig over 5 år, i tilfælde af klubbens genetablering. Er klubben ikke genetableret efter 5 år, tilfalder klubbens aktiver "Bangsbo Botaniske Haves Venner".


Således vedtaget på stiftende generalforsamling: den 5-11-2002. Revideret på generalforsamlingen: den 6-3-2004, den 23-2-2008 og den 21-2-2015.

Lisbeth Sørensen.     Kirsten Pedersen.     Johan Jensen.   

Villy Sørensen.    Birgitte Wested.